Tag: Chẩn Đoán Đái Tháo Đường

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

– Đâu là tiểu chuẩn để nói một người được coi là bị Đái Tháo Đường ? – Thực sự thì không có một con số cụ thể nào qui định con người bị Đái Tháo Đường – Các con…